onsdag den 17. juli 2019

Summer greetings from the Chair

Välkommen till ALBASuomiFinland – Ordförandens sommarhälsningar!
ALBASuomiFinland rf är en del av en allians av ALBA-föreningar - ALBA Sverige, ALBA Norge och ALBA Danmark - som verkar för läkande berättande I Norden.
Läkande och helande muntlig berättande är ren konst som formas och transformeras på åhörarnas, deltagarnas villkor.

Läkande eller helande muntligt berättande vänder sig egentligen till alla, men är särskilt lämpligt i problemsituationer ( tex på sjukhus, i fängelser, inom missbrukarvård, i fredsarbete ). Det är egentligen inte en terapiform utan snarare en konstform, som utgår från åhörarnas behov. Man arbetar med sagor, livsberättelser, fantasihistorier och bearbetar dem konstnärligt genom samtal, lek, drama, målande, skrivande. Avsikten är att hos lyssnarna/deltagarna väcka livsmod, ge hopp och tillförsikt, betonar Märta Uggla, ordförande från första början i ALBA, när jag intervjuar Märta i Ekenäs tidigare i sommar.

ALBA (”Alliansen för läkande berättande i Norden”) grundades 2005 i Järna, Sverige, av Inger-Lise Oelrich, regissör, författare och storyteller. Från början var ALBA en nordisk organisation med huvudsäte i Sverige och dotterföreningar i de övriga nordiska länderna. Men med åren registrerade sig ALBA-Danmark, ALBA-Norge och ALBA-Finland som självständiga föreningar. Den finländska föreningen blev officiell 2013 och tog då namnet ALBA SuomiFinland. Ett år senare manifesterade sig ALBA genom att arrangera ett veckolångt internationellt symposium i läkande berättande i Karis. Drygt 100 deltagare från 16 länder deltog med gästlärare från bl.a. Storbritannien, Spanien och Norge!

Under åren 2005-2015 var Märta Uggla ordförande för den finländska delen av ALBA.
Eftersom hon själv var modersmålslärare föll det sig naturligt för henne att presentera läkande berättande i skolor, föreningar, arbetarinstitut, bibliotek osv. Sin syn på klassiska sagor och berättelser har hon preciserat i en intervju i tidningen Västra Nyland:

“De klassiska sagorna är arketypiska mönster för människoliv. De handlar om att möta svårigheter och om hur man löser dem och de passar också för vuxna.” Och hon tillägger “ Problem och mönster i våra liv skapas av vårt vanliga sätt att tänka; symbolerna i berättelserna öppnar dörren till nytänkande.”


Storytellingen tar sig allt fler former och också medlemmar i ALBA deltar i många sammanhang så som Storysharing, Storycraft och Berättarcaféer. Storytelling används i skolor, med personer med speciella behov, bland barn och bland unga i fritidsverksamhet, i integrering och bland asylsökande och också som stöd för språkutveckling och inlärning med deltagare i alla åldrar.
Allt berättande är unikt och det är också mötet med de arketypiska sagorna och deras symboler!

Min berättaretik!
I min berättarpraktik bland hundratals barn och unga med ett tjugotal modersmål i bagaget har jag som utgångspunkt haft insikten om den andras annanhet! Denna genomgripande olikhet är det som bestämmer situationens karaktär under mina storytelling aktiviteter! Det muntliga berättandet ger tillträde till situationen ansikte mot ansikte med lyssnaren där berättaren egentligen finns för att tjäna, ge och inneha en i grunden passiv roll: berättande, lyssnande, mottagande …
Det är en etisk utgångspunkt som filosofen Emmanuel Levinas kallar Den första filosofin.
Och berättelserna fungerar som skräddarsydda för deltagarna för att exakt kunna uppfatta den kvalitativa känslan av genomlevd erfarenhet. Den egna upplevelsen, egna känslan som här kläs i ord.Det är som en väv som bär det vi kunde kalla för etisk pedagogik. Det omedelbara i storytelling situationen pålägger berättandet och berättaren ett etiskt ansvar inför deltagarna. För mig är att berätta att med en viss lätthet sätta sig i berättarstolen men med det ansvar och den vördnad som tillkommer den tusentals år gamla muntliga traditionen! Samlas, berätta och begrunda. Historier, myter och sagor finner först hos åhöraren sin transformative kraft – med kraft!
Att få berätta, eller rättare sagt att utsätta sig för berättarsituationen, i respekt och ödmjukhet tillåter alla skiftningar under an-svaret. Sagornas väv framkalla en atmosfär av förundran, nyfikenhet och lätthet! Storytelling situationerna präglas ofta av en frigjord, uppsluppen, ja euforisk stämning!


Fler och fler berättare I ALBA
I ALBA möts berättare av olika slag: en del berättar om gamla trakter, kanske på dialekt, någon ordnar berättarcaféer kring visst tema, i vissa grupper möts personer med olika språklig och kulturell bakgrund kring en kopp te och berättar små historier från sina liv under ledning av en värd. Någon berättar med och för vuxna, eller ordnar berättarverkstad med barn eller unga. Det ordnas berättarkurser och -seminarier, där mer eller mindre erfarna berättare möts, på olika håll i Norden, i Europa och annanstans i världen.
Skicka in till den här bloggen en text om något du gör. Allt tas emot med nyfikenhet och intresse.
Vi vill alla höra berättelser om berättande – också i text form!
Paulo de Tarso Silva sköter vår blogspotSeaside Stories Festival blir det i Hangö den 14-17 november!
Dags för Seaside Stories i Hangö, 14-17 november 2019, – Festivalen för berättande! Vid havet i senhöstsljuset och nu pågår förberedandet. Maria Serrano är konstnärlig ledare för Festivalen, detta samarbete mellan ALBA och Hangö Stad. Maria, med skolning från The International School of Storytelling, och huvudsakligen Sydafrika och berättarverksamhet från Kapstaden till Tenala i Västnyland -med mellanlandningar i Spanien, Frankrike, UK, Danmark håller nu i trådarna. ALBA SuomiFinland sätter självklart in alla klutar och ser framemot allt arbete denna spännande hösttermin!
Och adressen är


Sommarhälsningar!
Ca Cedercreutz-Bäck
Ordförande/ALBA SuomiFinland
Molpe/Korsnäs
050 355 0350

Foton i naturen: Brenda Gomez Mendiola
Foto på Märta Uggla: Ca
Foto på Ca: Sanna Hoang
Bloggen redigerats: Victor Bäck

Sommarläsning:
  • An Introduction to Storytelling by storytellers around the world. Edited by Christine Wilson for the Society for Storytelling, 2018, Great Britain
  • Oelrich, Inger Lise: The New Story. Storytelling as a Pathway to Peace, 2015, UK

Källor
  • Levinas, Emmanuel: Totality and Infinity, First published in French Totalite´et Infini, 1961, Netherlands
  • Jung, C-G: The Archetypes and the Collective Unconscious, Routledge, 1991
  • Kallio-Tavin, Mira Encountering Self, Other and the Third. Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies, 2013, Helsinki  


Vill du bli medlem så skriv in dej här: albasuomifinland@gmail.com
Du får rundbrev, fb-sidan och möten med alla berättare!!
Medlemsavgift 20 euro
Betala in på FI5066010010082501

                                                                                                                     

Welcome to ALBA SuomiFinland – Summergreetings from the Chair!
ALBA SuomiFinland belongs to the ALBA Association Alliance of Healing Storytelling in the Nordic Countries – ALBA Sweden, ALBA Norway and ALBA Denmark.
Healing Storytelling is true art shaped and transformed on the terms of the listeners.
When the Association of ALBA was founded in the year of 2013 in Finland it was on the impulse from Nordic ALBA. Sweden, Norway, Denmark and Finland worked within ALBA together and amongst other things successfully used storytelling in peace-work in Europe and the Middle East. Inger Lise Oelrich, theatre director, storyteller and educator working with the power of creative imagination of growth, change and peaceful co-existence, was co-founder of what in the beginning was the ALBA Peace Project and the Nordic Healing Story Training. Märta Uggla was the first chair in Finland where ALBA excisted as a subsidiary association from 2005-2013.
With the newly founded Association of ALBASuomiFinland Märta with other people, engaged in Storytelling, arranged the first International Symposium of Healing Storytelling in the year of 2014 in Finland in Karjaa/Karis. In an interview on the 17th of October in 2009 in the daily paper "Västra Nyland" Märta tells about how she sees classic fairytales and myth: ”The classic tales are archetypic patterns of human life. They tell about how to meet difficulties and how to solve them and the tales also suite adults”. And she adds “Problems and patterns in our lives are shaped by ordinary ways of thinking; the symbols of the story open the door to a new thinking.”

Storytelling appears in ever new and old forms like Storysharing, Storycrafting, Storytelling workshops and cafés and is used in social work, schools, with persons with special needs, in prisons, with children, with young people, with asylum seekers and as support for language and other learning.
All telling is unique and so is the meeting with the archetypes of the tales and the symbols!

My ethical storytelling!
In my practice of Storytelling with hundreds of schoolchildren and young persons having more than twenty different native languages I always carry with med the knowledge about the other’s otherness, alterity, total other. This essential difference, like that “we” come before “I”, decides the air of commitment in my Storytelling activity. The oral telling opens to a meeting face to face between the participants where the role of the storyteller is mostly to serve and give in an almost passive way: telling, listening, receiving – the point of departure.
It is a purely Ethical starting point which Emmanuel Levinas has named the First Philosophy.
The stories are in this way tailored for the listeners to exactly gauge the felt quality of lived experience. The situation offers experientiality and this will be dressed in words - in other words -  the narrative affords a basis, scaffold, for having an experience.
I could talk of a fabric that carries what could be called ethical pedagogics. The immediacy in the situation imposes the storyteller an ethic responsibility for the participants. For me storytelling is to sit down in the tellers chair with a light heart carrying responsibility and respect for the thousands  year old tradition of telling! The stories, myths and fairytales will in the listener find its transformation.


Amount of Storytelling in ALBA!
In ALBA there are most varied journeys into storytelling: some tell about old places, some using dialect, some arrange Storytelling Cafés with a certain theme, in some meetings groups of people with different origins and languages meet around a cup of tea and tell short stories about their lives facilitated by a Storyteller at the table. Some tell with and to adults or arrange workshops with kids or young people. Courses and seminars are arranged, where those with less and those with more storytelling experience meet – in the Nordic countries, in Europa and elsewhere in the world.
What are You engaged in? Please feel free to send to our Blogspot some text about your engagements.
Everything will be received with curiosity and interest.
We all want to hear stories told – also written!
Paulo de Tarso Silva takes care of our Blogspot


Seaside Stories Festival in Hangö/Hankoo the 14th to the17th of November
It is time for the first Seaside Stories Festival in the South of Finland in Hangö/Hankoo during the 14th to the 17th of November 2019. At the moment all the preparations are being made. Maria Serrano is the Artistic Leader of the Festival. It is a cooperation between ALBA SuomiFinland and the City of Hankoo. Maria, with the background of studies at the International School of Storytelling and in South Africa and Storytelling practice from Capetown to Tenala in the Southwest Finland, with stopover in Spain, France, UK, Denmark, is now holding the threads in her hand. ALBA SuomiFinland is of course working as well in all possible manners and looking forward to this very special autumn to come!Summergreetings!
Ca Cedercreutz-Bäck
Chair/ALBA SuomiFinland
Molpe/Korsnäs
050 355 0350
Photos in the Nature: Brenda Gomez Mendiola
Photo of Märta Uggla by Ca
Photo of Ca by Sanna Hoang
Blogsediting Victor Bäck

Summer readings:

  • An Introduction to Storytelling by storytellers around the world. Edited by Christine Wilson for the Society for Storytelling, 2018, Great Britain

  • Oelrich, Inger Lise: The New Story. Storytelling as a Pathway to Peace, 2015, UK

References

  • Levinas, Emmanuel: Totality and Infinity, First published in French Totalite´et Infini, 1961, Netherlands

  • Jung, C-G: The Archetypes and the Collective Unconscious, Routledge, 1991

  • Kallio-Tavin, Mira Encountering Self, Other and the Third. Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies, 2013, Helsinki

 For new members: write to albasuomifinland@gmail.com
The member fee is 20 euros. The account of ALBA is FI5066010010082501
You get actual mail, fb-blogspot and invitation to our regular meetings!!

fredag den 10. maj 2019

Annual Meeting 2019


Image captured by Paulo de Tarso F. Silva


*In English below*


ALBA Suomi Finland höll årsmöte på biblioteket Ode, Helsingfors, onsdagen den 8 maj kl 15-18.
Till ny ordförande valdes Ca Cedercreutz-Bäck, mångårig styrelsemedlem i ALBA och berättare med inriktning särskilt på barn och unga.


Image captured by Paulo de Tarso F. Silva


María Serrano lämnade på begäran ordförandeposten för att denna period ta på sig ansvaret som viceordförande.
Till styrelsen invaldes: Margherita Zilliacus, sekreterare, Marina Hildegard Sesay, Airi Forsell och som suppleanter Pia Abrahamsson,  Carla-Rose Häkkinen och Paulo de Tarso F. Silva.


Alba SuomiFinland arbetar kring workshops, Story Sharing caféer, organiserar informella berättarkvällar för barn, unga och vuxna och vidareutvecklar samarbetet i Norden och också i internationella sammanhang. En stor satsning är att som en part medverka i arrangerandet av den kommande festivalen Seaside Stories14-17.11 2019 i Hangö. ALBA SuomiFinland välkomnar gamla och nya medlemmar till att i gemenskap finna vägar för att nära det enkla hantverkets, berättandets, helande kraft!

Image captured by Paulo de Tarso F. Silva

***


ALBA SuomiFinland had the annual meeting at the Oodi Library in Helsinki on Wednesday the 8th of May from 3pm to 6pm.
Ca Cedercreutz-Bäck, who has been part of the board for several years, was chosen as the new chairperson. María Serrano, former chairperson, stepped back of free will and was chosen vice-chairperson.


The new board members are Margherita Zilliacus, Marina Hildegard Sesay,  Airi Forsell and as deputy members Pia Abrahamsson, Carla-Rose Häkkinen and Paulo de Tarso F. Silva.


We would like to take this opportunity to express our appreciation to María Serrano for all the work she has done as a the chairperson of  Alba SuomiFinland. We are happy to continue benefiting from her contribution to the association as an important member of the board.


In the coming period, Alba SuomiFinland offers workshops, takes an active part in Story Sharing Cafés, organizes story evenings for children, youth and adults and continuously develops cooperation with the Nordic ALBA by also actively participating in International  contexts. Much resources and care will be invested in the forthcoming Seaside Stories Festival which will take place on the 14th to 17th of November 2019 in Hanko-Hangö.


ALBA SuomiFinland welcomes old and new members to continuously get involved on finding new ways of nourishing the old and traditional work of storytelling as a healing art!Original text: Ca Cedercreutz-Bäck, edited by Paulo de Tarso F. Silva

Image captured by Paulo de Tarso F. Silva


torsdag den 11. april 2019

Vuosikokous-årsmöte-annual meeting 2019InvitationHyvät jäsenet/ Bästa medlemmar (sähköposti tulossa/epost på kommande)

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseemme, joka pidetään keskiviikkona 8. 5 

Paikka: Keskustakirjasto Oodi/ Ryhmätila 2
Alkaa: 8. toukokuuta 2019 kello 15.00
Loppuu: 8. toukokuuta 2019 kello 18.00

Albas stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen den 8 maj. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! TERVETULOA ♥!

søndag den 10. februar 2019

Tarinapiiri Turussa - Story Circle in Turku


🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟


🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

The event is also promoted on Facebook


Kokoonnumme kertomaan ja kuulemaan tarinoita. Aihe vapaa, kaikki tervetulleita!

We'll come together to tell stories or listen to others telling them. Share your favourite story with us! Everyone welcome!


Vi samlas för att berätta historier för varann, och vill man inte berätta, kan man lyssna eller rent av sjunga nåt! Fritt tema. Alla är välkomna!
tirsdag den 29. januar 2019

Lejon och hönor på stapplande franskaEn hälsning från  

Margherita Zilliacus i Västafrika, södra Senegal, 
Casamance och där en liten fiskestad vid Atlantens kust: Kafountine!


Havet ständigt närvarande som ett ibland stilla, ibland rasande brus. I fiskehamnen ligger flera hundra granna fiskebåtar, på den långa sandstranden samsas fiskare i höga stövlar, pojkar som idrottar, kvinnor som vandrar med stora plastsåar på huvudet, kor, hundar och en och annan turist.


Det var en gång en kvinna från Finland som kom hit för att jaga sagor och berätta sagor och trots diverse komplikationer blev hon helt betagen och beslöts sig för att sedan den dagen alltid om vintrarna återkomma hit!

Jag håller berättarverkstäder för unga kvinnor/flickor i en yrkesskola här i Kafountine. I skolan Satang Jabang lär flickorna sig ett yrke: sy, färga batiktyger, matlagning och restaurangverksamhet, hälsolära, trädgårdsskötsel. Ifjol och i år deltar också en del i berättarverkstäder för kvinnlig ”empowerment”.

Det är lite av en utmaning att ha berättarkurser här i den här kulturen som i så höggrad fortfarande är oral.....mycket riktigt visar det sig att alla har hört sagor, oftast av mor- eller farföräldrar, ofta berättade för en mängd barn.

Men de sagorna är berättade på lokala språk, här finns säkert närmare tio lokala språk. Få flickor kan någon saga påfranska det officiella , koloniala, språket.  Jag berättar på lite knaglig franska och de lyssnar och talar på likaså lite stapplande franska. Men trots det fungerar det, eller kanske just därför?

Jag omges av rytande lejon, tigrar, får, getter, ormar, drakar, elefanter , hönor och giraffer som alla har sin story att berätta.
 Höna och lejon

Ivern är stor, nyfikenheten likaså, jag avslutar alltid stunderna fylld av energi och glädje!

Jag berättar om ”Kvinnan som blev en leopard”om ”Stjärnkvinnans korg” ”Mary och sälen” De röda skorna” m.m. Efter berättelserna diskuterar vi sagan. Här frågar man alltid efter en sagas moral, dess budskap, vad den vill lära. Vi vidgar perspektivet till andra kvinnofrågor: får man ha hemligheter för sin man? Ska kvinnor göra mäns arbete? Vem bestämmer vem du skall gifta dig med? Är du konstig om du vill vara ensam? Kärlek..? Osv osv

De berättar om sina händer och vad händerna minns: småsyskons lena hud, pappas hand, alla de hälsat på, här tar man alltid i hand, mjuka kattungar men också om sår, händer som är trötta av allt fysiskt arbete, trötta av att gnugga tvätt, diska, arbeta i trädgården och av hett vatten skållade händer.

”Jag är en ljus ljusblå himmel
Jag är de lätta dansande molnen
Jag är flygplanet högt däruppe på väg till Europa”
säger en av flickorna.

Vilken otrolig lycka för kvinnan som kom långtbortifrån att få möta all denna glädje, energi, fantasi och alla de här ivriga underbara unga kvinnorna!

Tack!

Margherita Zilliacus