onsdag 17 juli 2019

Summer greetings from the Chair

Välkommen till ALBASuomiFinland – Ordförandens sommarhälsningar!


I samtal med Märta Uggla - den första ordföranden för ALBA SuomiFinland 


ALBASuomiFinland rf är en del av en allians av ALBA-föreningar - ALBA Sverige, ALBA Norge och ALBA Danmark - som verkar för läkande berättande I Norden.

"Läkande eller helande muntligt berättande vänder sig egentligen till alla, men är särskilt lämpligt i problemsituationer (tex på sjukhus, i fängelser, inom missbrukarvård, i fredsarbete)" säger Märta Uggla, ordförande från första början i ALBASuomiFinland, när jag intervjuar Märta i Ekenäs tidigare i sommar. "Det är egentligen inte en terapiform utan snarare en konstform, som utgår från åhörarnas behov. Man arbetar med sagor, livsberättelser, fantasihistorier och bearbetar dem konstnärligt genom samtal, lek, drama, målande, skrivande. Avsikten är att hos lyssnarna/deltagarna väcka livsmod, ge hopp och tillförsikt."

ALBA (”Alliansen för läkande berättande i Norden”) grundades 2005 i Järna, Sverige, av Inger-Lise Oelrich, regissör, författare och storyteller. Från början var ALBA en nordisk organisation med huvudsäte i Sverige och dotterföreningar i de övriga nordiska länderna. Men med åren registrerade sig ALBA-Danmark, ALBA-Norge och ALBA-Finland som självständiga föreningar. Den finländska föreningen blev officiell 2013 och tog då namnet ALBA SuomiFinland. Ett år senare manifesterade sig ALBA genom att arrangera ett veckolångt internationellt symposium i läkande berättande i Karis. Drygt 100 deltagare från 16 länder deltog med gästlärare från bl.a. Storbritannien, Spanien och Norge!

Under åren 2005-2015 var Märta Uggla ordförande för den finländska delen av ALBA.
Eftersom hon själv var modersmålslärare föll det sig naturligt för henne att presentera läkande berättande i skolor, föreningar, arbetarinstitut, bibliotek osv. Sin syn på klassiska sagor och berättelser har hon preciserat i en intervju i tidningen Västra Nyland:

“De klassiska sagorna är arketypiska mönster för människoliv. De handlar om att möta svårigheter och om hur man löser dem och de passar också för vuxna.” Och hon tillägger “ Problem och mönster i våra liv skapas av vårt vanliga sätt att tänka; symbolerna i berättelserna öppnar dörren till nytänkande.”

Märta Uggla, första ordföranden för ALBA SuomiFinland, i Ekenäs i juni. Foto: Ca 


Allt berättande är unikt och det är också mötet med de arketypiska sagorna och deras symboler!

Om Ca´s berättaretik!
I min berättarpraktik bland hundratals barn och unga med ett tjugotal modersmål i bagaget har jag som utgångspunkt haft insikten om den andras annanhet! Denna genomgripande olikhet är det som bestämmer situationens karaktär under mina storytelling aktiviteter! Det muntliga berättandet ger tillträde till situationen ansikte mot ansikte med lyssnaren där berättaren egentligen finns för att tjäna, ge och inneha en i grunden passiv roll: berättande, lyssnande, mottagande …
Det är en etisk utgångspunkt som filosofen Emmanuel Levinas kallar Den första filosofin.
Och berättelserna fungerar som skräddarsydda för deltagarna för att exakt kunna uppfatta den kvalitativa känslan av genomlevd erfarenhet. Den egna upplevelsen, egna känslan som här kläs i ord.Det är som en väv som bär det vi kunde kalla för etisk pedagogik. Det omedelbara i storytelling situationen pålägger berättandet och berättaren ett etiskt ansvar inför deltagarna. För mig är att berätta att med en viss lätthet sätta sig i berättarstolen men med det ansvar och den vördnad som tillkommer den tusentals år gamla muntliga traditionen! Samlas, berätta och begrunda. Historier, myter och sagor finner först hos åhöraren sin transformative kraft – med kraft!
Att få berätta, eller rättare sagt att utsätta sig för berättarsituationen, i respekt och ödmjukhet tillåter alla skiftningar under an-svaret. Sagornas väv framkalla en atmosfär av förundran, nyfikenhet och lätthet! Storytelling situationerna präglas ofta av en frigjord, uppsluppen, ja euforisk stämning!


Fler och fler berättare I ALBA


Storytellingen tar sig allt fler former och också medlemmar i ALBA deltar i många sammanhang så som Storysharing, Storycraft och Berättarcaféer. Storytelling används i skolor, med personer med speciella behov, bland barn och bland unga i fritidsverksamhet, i integrering och bland asylsökande och också som stöd för språkutveckling och inlärning med deltagare i alla åldrar. 
I ALBA möts berättare av olika slag: en del berättar om gamla trakter, kanske på dialekt, någon ordnar berättarcaféer kring visst tema, i vissa grupper möts personer med olika språklig och kulturell bakgrund kring en kopp te och berättar små historier från sina liv under ledning av en värd. Någon berättar med och för vuxna, eller ordnar berättarverkstad med barn eller unga. Det ordnas berättarkurser och -seminarier, där mer eller mindre erfarna berättare möts, på olika håll i Norden, i Europa och annanstans i världen.
Skicka in till den här bloggen en text om något du gör. Allt tas emot med nyfikenhet och intresse.
Vi vill alla höra berättelser om berättande – också i text form!
Paulo de Tarso Silva sköter vår blogspotSeaside Stories Festival blir det i Hangö den 14-17 november!
Dags för Seaside Stories i Hangö, 14-17 november 2019, – Festivalen för berättande! Vid havet i senhöstsljuset och nu pågår förberedandet. Maria Serrano är konstnärlig ledare för Festivalen, detta samarbete mellan ALBA och Hangö Stad. Maria, med skolning från The International School of Storytelling, och huvudsakligen Sydafrika och berättarverksamhet från Kapstaden till Tenala i Västnyland -med mellanlandningar i Spanien, Frankrike, UK, Danmark håller nu i trådarna. ALBA SuomiFinland sätter självklart in alla klutar och ser framemot allt arbete denna spännande hösttermin!
Och adressen är

Ca, ny ordförande för ALBA SuomiFinland 2019 i Korsnäs, Österbotten

Sommarhälsningar!
Ca Cedercreutz-Bäck
Ordförande/ALBA SuomiFinland
Molpe/Korsnäs
050 355 0350

Foton i naturen: Brenda Gomez Mendiola
Foto på Märta Uggla: Ca
Foto på Ca: Sanna Hoang
Bloggen redigerats: Victor Bäck

Sommarläsning:
  • An Introduction to Storytelling by storytellers around the world. Edited by Christine Wilson for the Society for Storytelling, 2018, Great Britain
  • Oelrich, Inger Lise: The New Story. Storytelling as a Pathway to Peace, 2015, UK

Källor
  • Levinas, Emmanuel: Totality and Infinity, First published in French Totalite´et Infini, 1961, Netherlands
  • Jung, C-G: The Archetypes and the Collective Unconscious, Routledge, 1991
  • Kallio-Tavin, Mira Encountering Self, Other and the Third. Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies, 2013, Helsinki  


Vill du bli medlem så skriv in dej här: albasuomifinland@gmail.com
Du får rundbrev, fb-sidan och möten med alla berättare!!
Medlemsavgift 20 euro
Betala in på FI5066010010082501

                                                                                                                     

Welcome to ALBA SuomiFinland – Summergreetings from the Chair!Meeting with Märta Uggla - first Chair of ALBA SuomiFinland 

ALBA SuomiFinland belongs to the ALBA Association Alliance of Healing Storytelling in the Nordic Countries – ALBA Sweden, ALBA Norway and ALBA Denmark.
Healing Storytelling is true art shaped and transformed on the terms of the listeners.
When the Association of ALBA was founded in the year of 2013 in Finland it was on the impulse from Nordic ALBA. Sweden, Norway, Denmark and Finland worked within ALBA together and amongst other things successfully used storytelling in peace-work in Europe and the Middle East. Inger Lise Oelrich, theatre director, storyteller and educator working with the power of creative imagination of growth, change and peaceful co-existence, was co-founder of what in the beginning was the ALBA Peace Project and the Nordic Healing Story Training. Märta Uggla was the first chair in Finland where ALBA excisted as a subsidiary association from 2005-2013.
With the newly founded Association of ALBASuomiFinland Märta with other people, engaged in Storytelling, arranged the first International Symposium of Healing Storytelling in the year of 2014 in Finland in Karjaa/Karis. In an interview on the 17th of October in 2009 in the daily paper "Västra Nyland" Märta tells about how she sees classic fairytales and myth: ”The classic tales are archetypic patterns of human life. They tell about how to meet difficulties and how to solve them and the tales also suite adults”. And she adds “Problems and patterns in our lives are shaped by ordinary ways of thinking; the symbols of the story open the door to a new thinking.”
Märta Uggla, first Chair of ALBA SuomiFinland


All telling is unique and so is the meeting with the archetypes of the tales and the symbols!

On Ca´s ethical storytelling!
In my practice of Storytelling with hundreds of schoolchildren and young persons having more than twenty different native languages I always carry with med the knowledge about the other’s otherness, alterity, total other. This essential difference, decides the air of commitment in my Storytelling activity. The oral telling opens to a meeting face to face between the participants where the role of the storyteller is mostly to serve and give in an almost passive way: telling, listening, receiving – the point of departure.
It is a purely Ethical starting point which Emmanuel Levinas has named the First Philosophy.
The stories are in this way tailored for the listeners to exactly gauge the felt quality of lived experience. The situation offers experientiality and this will be dressed in words - in other words -  the narrative affords a basis, scaffold, for having an experience.
I could talk of a fabric that carries what could be called ethical pedagogics. The immediacy in the situation imposes the storyteller an ethic responsibility for the participants. For me storytelling is to sit down in the tellers chair with a light heart carrying responsibility and respect for the thousands  year old tradition of telling! The stories, myths and fairytales will in the listener find its transformation.


Amount of Storytelling in ALBA!

Storytelling appears in ever new and old forms like Storysharing, Storycrafting, Storytelling workshops and cafés and is used in social work, schools, with persons with special needs, in prisons, with children, with young people, with asylum seekers and as support for language and other learning.
In ALBA there are most varied journeys into storytelling: some tell about old places, some using dialect, some arrange Storytelling Cafés with a certain theme, in some meetings groups of people with different origins and languages meet around a cup of tea and tell short stories about their lives facilitated by a Storyteller at the table. Some tell with and to adults or arrange workshops with kids or young people. Courses and seminars are arranged, where those with less and those with more storytelling experience meet – in the Nordic countries, in Europa and elsewhere in the world.
What are You engaged in? Please feel free to send to our Blogspot some text about your engagements.
Everything will be received with curiosity and interest.
We all want to hear stories told – also written!
Paulo de Tarso Silva takes care of our Blogspot


Seaside Stories Festival in Hangö/Hankoo the 14th to the17th of November
It is time for the first Seaside Stories Festival in the South of Finland in Hangö/Hankoo during the 14th to the 17th of November 2019. At the moment all the preparations are being made. Maria Serrano is the Artistic Leader of the Festival. It is a cooperation between ALBA SuomiFinland and the City of Hankoo. Maria, with the background of studies at the International School of Storytelling and in South Africa and Storytelling practice from Capetown to Tenala in the Southwest Finland, with stopover in Spain, France, UK, Denmark, is now holding the threads in her hand. ALBA SuomiFinland is of course working as well in all possible manners and looking forward to this very special autumn to come!

Ca, new Chair of ALBA SuomiFinland 2019, Krosnäs, Österbotten


Summergreetings!
Ca Cedercreutz-Bäck
Chair/ALBA SuomiFinland
Molpe/Korsnäs
050 355 0350
Photos in the Nature: Brenda Gomez Mendiola
Photo of Märta Uggla by Ca
Photo of Ca by Sanna Hoang
Blogsediting Victor Bäck

Summer readings:

  • An Introduction to Storytelling by storytellers around the world. Edited by Christine Wilson for the Society for Storytelling, 2018, Great Britain

  • Oelrich, Inger Lise: The New Story. Storytelling as a Pathway to Peace, 2015, UK

References

  • Levinas, Emmanuel: Totality and Infinity, First published in French Totalite´et Infini, 1961, Netherlands

  • Jung, C-G: The Archetypes and the Collective Unconscious, Routledge, 1991

  • Kallio-Tavin, Mira Encountering Self, Other and the Third. Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies, 2013, Helsinki

 For new members: write to albasuomifinland@gmail.com
The member fee is 20 euros. The account of ALBA is FI5066010010082501
You get actual mail, fb-blogspot and invitation to our regular meetings!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar